Omet navegació

UT05 - Muntem màquines rotatives i verifiquem el seu funcionament

UT5

Muntem màquines rotatives i verifiquem el seu funcionament

Hores (C+P):

12+8

Objectius (O):

Preconeixements:

  • Identificar els materials, ferramentes i equips associats als motors elèctrics.

  • Dimensionar i seleccionar un motor elèctric.

  • Muntar i verificar el funcionament d'un motor elèctric.

L'alumnat haurà de conèixer els conceptes estudiants en les unitats de treball anteriors, fonamentalment aquells conceptes relacionats amb les generalitats, la tipologia, la constitució i les característiques de les màquines rotatives.

Continguts conceptuals (C):

Continguts procedimentals: Activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T):

  1. Components de les màquines rotatives.
  2. Selecció de materials, ferramentes i equips per al muntatge d'un motor elèctric.
  3. Bobinat dels motors elèctrics.
  4. Assajos de les màquines elèctriques.
  5. Altres tipus de motors elèctrics.
  6. Legislació i seguretat associades als motors elèctrics.

A-5.X – Activitats on l'alumnat haurà de seleccionar els materials i ferramentes per al muntatge de diversos motors elèctrics (3h).

P-5.1 – Pràctica on l'alumnat realitzarà el muntatge, bobinat, connexionat i assajos corresponents, d'un motor elèctric (5h).